QUY TRÌNH SẢN XUẤT TỔNG THỂ

Trên nền tảng 7S của McKinsey với  4 thành tố Strategy, System, Skill, Staff chúng tôi tạo ra một hệ thống quản trị doanh nghiệp phù hợp với đặc thù của ngành wash, từ đó xây dựng văn hoá doanh nghiệp và công cụ quản trị chất lượng.

 

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN
Phát triển mẫu
Phát triển mẫu
Quy trình xử lý khô
Quy trình xử lý khô
Quy trình xử lý ướt
Quy trình xử lý ướt
Kiểm tra chất lượng
Kiểm tra chất lượng